Bureau 44      
Nr. 44
9091 BE Wyns
Telefoon:    0614 737 856
Fax:            0847 313 869
E-mail:        info@bureau44.nl
Skule Wyns
Opdrachtgever: Gem. Tytserksteradiel      Architect: Bonnema Architecten Hardergarijp     Aannemer: Van de Meer Oentsjerk        Oplevering: 2006